شرکت پیشگامان سلامت گستر مامطیر

سمپاشی سوسک فاضلابی

انواع سوسری ها:

سوسک های حمام و فاضلاب در اصطلاح حشره شناسی با نام سوسری معروف هستند. سوسری ها از متداوترین آفات در بسیاری از
خانه ها و ساختمان ها هستند ، که در طول شب برای جستجوی غذا در آشپزخانه ها، انبارهای مواد غذایی، ظرف های زباله و فاضلاب دیده می شوند، و بعلت عادات کثیف و بوی نا مطلوب از آفات به شمار می آیند. اغلب ساختمان ها و مجتمع های سطح شهر تهران با دو گونه از سوسری ها آلوده هستند :

گونه "بلاتلا ژرمانیكا" و یا سوسک ریز : این سوسری مختص آشپزخانه ها بوده و اغلب دردسر رستوران ها و شیرینی پزی ها و منازل می باشد. این گونه نسبت به سموم معمول ایجاد مقاومت کرده است ، لذا جهت ریشکنی آن روش های خاصی اخذ می شود.
گونه "پریپلانتا امریكانا" و یا سوسری آمریکایی : همان سوسک های فاضلاب هستند که منشا فاضلاب دارند ، و جهت ریشکنی کامل علاوه بر مجاری فاضلاب محل های عبور و مرور این حشرات می بایست سم پاشی شود.


اهمیت پزشکی ومبارزه با سوسریها:

سـوسـریهاازآفات مهمی محسوب میشوندكه ازكثافات،غـذاهای فـاسد،پارچه وچسب كتاب تغذیه نموده،قسمتی ازغــذای هضم نشده خودرا برمیگردانند،به دفع مدفـوع روی غذا عادت دارند،ازدهان وغددخودمادهای ترشح میكنندكه درمسیرحركت آنهاومنابع غذاییشان بوی ماندگارونامطبوعی ایجادمیكنند.
ســوســریهاباآلــوده كردن مـوادغذایی ازطـریق عـوامـل بیمـاریزا یمـوجود درتوالتها،زباله ها،و . . .،عامل انتقال
-بیماریهایباكتریایی: -اسهال - دیسانتری -وبا -تبتیفوئید
- بیماریهای ویروسی: -فلج اطفال
- حمل تخم كرمهای انگلی
ونیز واكنشهای آلرژیك مانندناراحتی پوستی،خارش،تورم پلك و ناراحتیهای تنفسی


راه های مبارزه با سوسریها

- جمع آوری ونگهداری موادغذایی درظروف درپوشدار دركابینت ویخچال،
- استفاده اززباله دانهای درداروقابل شستشو واستفاده ازكیسه زباله،
- شستشو وپاك كردن كلیه سطوح،وسایل،ظروف وسطلهایزباله،ابتداباموادپاككنندهمانندپودرومایع ظرفشویی (بمنظورخذف چربی وسایرموادآلی كه منبع تغذیه حشرات میباشند)،سپس ضدعفونیآنهاباموادضدعفونی كننده مانندپودرپركلرین و وایتكس (جهت ازبین بردن میكروبها).
- استفاده ازانبارها وزیرزمینهای فاقد رطوبت و آب.
- بررسی بسته بندیها،شانه های تخم مرغ،كارتن هاونیزالسبه شسته شده ومبلمان قبل ازورودبه ساختمان.
- مسدودكردن شكاف های كف اتاقها،